ව්‍යවස්ථාවට අනුව දෙමුහුන් අධිකරණ බෑ

17

අප රටේ ව්‍යවස්ථාවට අනුව දෙමුහුන් අධිකරණ පිහිටුවීමට නොහැකි බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩිලාන් පෙරේරා මහතා පෙන්වා දෙනවා.

ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්දිරම් මහතාගේ ප්‍රකාශයකට ප්‍රතිචාර දක්වමින්.

එම්.ඒ. සුමන්දිරම් මන්ත්‍රීවරයා පවසා තිබුනේ දෙමුහුන් අධිකරණයක් පිහිටුවීම සඳහා ආණ්ඩුව කටයුතු නොකරන්නේ නම් ජාත්‍යන්තර අධිකරණයක් මගින් ඒ සඳහා තීන්දුවක් ඉල්ලා සිටින බවයි.

බදුල්ල හාලි ඇල ප්‍රදේශයේදී අද (23) ඩිලාන් පෙරේරා මහතා ඊට පිළිතුරු ලබා දුන්නා.

Your Comments