ලොකු ළූණු සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරයි

27

ලොකු ළූණු අලෙවි කිරීම සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඊට අදාළ විශේෂ ගැසට් නිවේදනය ද ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති අතර, ඒ අනුව ලොකු ළූණු අලෙවි කළ යුතු උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 150ක්.

Your Comments