ලබන වසරට නියමිත පාසල් පෙල පොත් පලමු වාරය ආරම්භක දිනයේදීම ලබා දෙන්නැයි උපදෙස්

26

2020 වර්ෂය සඳහා මුද්‍රණය කරනු ලැබූ පාසල් පෙළ පොත්, ලබන වසරේ පළමු වාරය ආරම්භයේදීම සිසුන්ට ලබා දෙන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය බලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.
සිසුන් 1500ට වැඩි සියලු පාසල්වලට මේ වනවිට සෘජුව ම පාසල් පෙල පොත් බෙදා දී ඇති බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ.
අනෙකුත් සියලු පාසල් සඳහා අදාළ පෙළපොත් කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාල සහ පර්ෂද පාසල් මධ්‍යස්ථානවලට ලබා දී තිබෙනවා.
ඒ අනුව පාසල් පෙළ පොත් ඌනතා සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් පවතී නම් ඒ පිළිබදව 0112 78 48 15 යන දුරකථන අංකයට දැනුම් දෙන ලෙසයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කලේ.

Your Comments