රුපියල තවත් පහළ වැටෙයි

44

ඉතිහාසයේ පළමු වරට අද එක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 176 සීමවා ඉක්මවනු ලැබුවා.
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැණුම් මිල රුපියල් 172යි ශත 36 ක් ලෙසින් සටහන් වූ අතර විකුණුම් මිල සටහන් වූයේ රුපියල් 176.25 ක් ලෙසයි.
ඩොලරයක ගැණුම් මිල රුපියල් 172 සීමාව හා විකුණුම් මිල රුපියල් 176 සීමාව ඉක්මවා ගිය පළමු අවස්ථාව ද මෙය වනවා.

 

Your Comments