රුපියල් අදත් අවප්‍රමාණය වෙයි

42

ඉතිහාසයේ පළමු වරට අද එක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 177 සීමවා ඉක්මවනු ලැබුවා.
අඛන්ඩව තෙවන දිනටත් මෙම සතිය තුළදී තුළදි රුපියලේ අගය පහත වැටුණු අතර එය සටහන් වුණේ ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල් 177යි ශත 32ක් ලෙසයි.

 

Your Comments