“රැකියා සහ ආදායම ඉහළ නැංවීමට ප්‍රමුඛතාව”

7

රැකියා සහ ආදායම ඉහළ නැංවීම කෙරෙහි ඉදිරි වසර 5 තුළ ප්‍රමුඛතාව හිමිවන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.

මහනුවර ප්‍රදේශයේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඒ බව සදහන් කළා.

Your Comments