රාජ්‍ය ආයතන රැසකට නිසි හිමිකම් පත්‍රයක් නැහැ – ඇමති ගයන්ත කියයි

17

රාජ්‍ය ආයතන රැසකට නිසි හිමිකම් පත්‍රයක් ලැබී නොමැති බව අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පවසනවා.

ඔප්පු ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි ආයතන 12,000 කින් පමණ මේ වන විට ඉල්ලුම්පත් ලැබී ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

Your Comments