රාජ්‍ය ආයතන පරිශ්‍රයන්හි බුලත්විට, දුම්කොළ සහ පුවක් ආශ්‍රීත නිෂ්පාදන භාවිතය හා විකිණීම තහනම් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

28

රාජ්‍ය ආයතන පරිශ්‍ර තුළ බුලත්විට, දුම්කොළ සහ පුවක් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන භාවිතය හා විකිණීම තහනම් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.
අදාළ නිෂ්පාදන භාවිතයෙන් මුඛ පිළිකා වැළදීමට ඇති අවදානම සැලකිල්ලට ගෙනයි කැබිනට් මණ්ඩලය මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ.
ඒ අනුව රාජ්‍ය ආයතනවල සේවකයින්ට සහ එම ආයතන වෙත පැමිණෙන ජනතාවට එම ආයතන තුල බුලත්විට , දුම්කොළ සහ පුවක් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන භාවිතය වැළැක්වීමට යෝජනා වී තිබෙනවා.
ඊට අදාළ විධිවිධාන ඇතුලත් රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා කර තිබු ඉල්ලීමටයි කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වුණේ.
1985 වසරේ දී නව පිළිකා රෝගීන් වාර්තා වීමේ දල අනුපාතය ජනගහනයෙන් ලක්ෂයකට 31.6 ක් වූ අතර, 2011 වනවිට එම අනුපාතය 83.7 ක් දක්වා වැඩි වී ඇතැයි අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශ කළා.

Your Comments