රබර් මහා සැලැස්මට අවබෝධතා ගිවිසුමක්

12

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය සහ ශ්‍රී ලංකා රබර් කර්මාන්ත සංගමය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කර තිබෙනවා.

ඒ රබර් කර්මාන්තය ඉහළ නැංවීම සදහා වන සැලැස්මක් ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහායි.

රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශවල සහයෝගීතා ව්‍යාපෘතියක් ලෙස දිගුකාලීන වැඩසටහනක් වශයෙන් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇති.

අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගිවිසුමට අත්සන් තැබුණු බව සඳහන්.

මෙම සැළැස්ම තුළින් ව්‍යාපෘති 10ක් හඳුන්වාදීමට නියමිතයි.

රබර් නිෂ්පාදන සඳහා ඉහළ මිලක් සහතික කිරීම, රබර් වගාකරුවන්ගේ අනාගත සුබසාධනය සහ විශේෂඥ ඥානය රබර් කර්මාන්තය වෙත ගෙන ඒම මෙමගින් අරමුණු කෙරෙනවා.

Your Comments