රටක් දියුණු කළ හැක්කේ රටකට අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සැකසීමෙන් පමණයි

15

රටක් දියුණු කළ හැක්කේ රටකට අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සකස්කිරීමෙන් පමණක් බව කථානායක කරූ ජයසූරීය මහතා පවසනවා.

ගම්පහ පැවති උත්සවයකට එක් වෙමින් කථානායකවරයා මේ බව සඳහන් කලා.

Your Comments