යාපනය දිස්ත්‍රික්කය – තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

4

ලියාපදිංචි තැපැල් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 22,041
ප්‍රකාශිත තැපැල් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 21,766
ප්‍රතික්ෂේප තැපැල් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 557
වලංගු තැපැල් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 21,209

 

Your Comments