යාපනය දිස්ත්‍රික්කය – චාවකච්චේරි බල ප්‍රදේශය ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

12

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව 53,247
ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 33,917
ප්‍රතික්ෂේප ඡන්ද සංඛ්‍යාව 871
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 33,046

Your Comments