“යළි විදුලි අර්බුදයක් නෑ”

15

රට තුළ යළි විදුලි අර්බුදයක් ඇති නොවීම සඳහා කටයුතු සිදු කරන බව රවී කරුණානායක මහතා පවසනවා.

දඹුල්ලේ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යරවයා ඒ බව සඳහන් කළා.

Your Comments