යල කන්නයේ බඩ ඉරිගු වගාව යලි අරඹන්නැයි ගොවීන්ට ඉල්ලීමක්

75

සේනා දළඹුවා සාර්ථකව මර්දනය කිරීමට හැකි වූ බව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
එහි ව්‍යාප්ති සහ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂක ආචාර්ය කේ.බී. ගුණරත්න මහතා ගොවීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ යල කන්නයේ බඩඉරිඟු වගාව නැවත ආරම්භ කරන ලෙසයි.

Your Comments