මෝටර් රථ පැවරුම් ශාඛාවෙන් සේවා ලබාගැනීමට දින වෙන්කර ගැනීමට හඳුන්වාදුන් දුරකථන අංක සංශෝධනය කෙරේ

26

මෝටර් රථ පැවරුම් ශාඛාවෙන් සේවා ලබාගැනීම සඳහා දින වෙන්කර ගැනීම සහ විමසීම් සඳහා හඳුන්වාදුන් දුරකථන අංකය තාක්ෂණික දෝෂයක් හේතුවෙන් සංශෝදනය කර තිබෙනනා.
මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල් සුමිත් සී.කේ අලහකෝන් මහතා සදහන් කළේ සුඛෝපභෝගී බදු සම්බන්ධයෙන් විමසීම සඳහා නව අංකයක් ද හඳුන්වාදෙන බවයි.
ඒ අනුව මෝටර් රථ පැවරුම් සඳහා නාරාහේන්පිට ප්‍රධාන කාර්යාලයේ දුරකථන අංක 070 63 54 113 මීට පෙර ලබාදී තිබු අතර එහි සංශෝදිත නව අංකය ලෙස 070 63 54 108 හදුන්වා දී තිබෙනවා.
මෝටර් රථ පැවරුම් සඳහා සේවා ලබාගැනීම වෙනුවෙන් වේලාවක් වෙන්කර ගැනීමට නව අංකයට ඇමතුමක් ලබාදිය යුතුයි.
මීට අමතරව සුඛෝපභෝගී බදු ගෙවීම සඳහා වේලාවක් වෙන්කර ගැනීම වෙනුවෙන් නාරාහේන්පිට ප්‍රධාන කාර්යාලයේ 070 63 54 107 අංකය ද හඳුන්වාදී ඇති බව සදහන්.

Your Comments