මොරගහකන්ද උපරිම ජලමට්ටම ට [PHOTOs]

89

මොරගහකන්ද ජලාශයේ ජල මට්ටම උපරිම සීමාවට පැමිණ ඇති බැවින් තවදුරටත් වැසි ලැබුනහොත් වාන් දොරටු විවෘත කිරිමට සිදුවන බව ජලාශ භාර වාරි ඉංජිනේරු පී.එස්.බණ්ඩාර මහතා පවසනවා.

ජලාශයේ වාන් දොරටු විවෘත වීමත් සමග අඹන් ගඟ ඔස්සේ එම ජලය ඇලහැර,ගිරිතලේ හා මින්නේරිය ප්‍රදේශවලට මුදා හැරෙනු ඇති.

මොරගහකන්ද ජලාශයේ උපරිම වාන් මට්ටම මුහුදු මට්ටමේ සිට අඩි 185ක්. එනම් මීටර් 58ක්.

ජලාශයේ ජල ධාරිතාව අක්කර අඩි 465000ක් වන අතර එය ඝන මීටර් මිලියන 570ක්.

ජලාශයේ වාන් දොරටු විවෘත වීමත් සමග අඹන් ගඟ ඔස්සේ එම ජලය ඇලහැර,ගිරිතලේ හා මින්නේරිය ප්‍රදේශවලට මුදා හැරෙනු ඇති.

(නාඋල – ඉන්දික අරැණ කුමාර)

Your Comments