මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය – තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

32

ලියාපදිංචි තැපැල් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 22,330
ප්‍රකාශිත තැපැල් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 22,021
ප්‍රතික්ෂේප තැපැල් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 334
වලංගු තැපැල් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 21,687

Your Comments