මේ රටට ගැලපෙන්නෙම ගෝඨා-මහින්ද සුසංයෝගය විතරයි

79

රටට සුදුසුම සුසංයෝගය ‘ගෝඨා-මහින්ද සුසංයෝගය’ පමණක් බව ආණ්ඩු පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන සංවිධායක ඩිලාන් පෙරේරා මහතා අවධාරණය කර සිටී.

ඇත්තද ?- 2020 පෙබරවාරි 28 (සිකුරාදා) සිත FM

මේ රටට ගැලපෙන්නෙම ගෝඨා-මහින්ද සුසංයෝගය විතරයි : ඩිලාන් පෙරේරා

මේ රටට ගැලපෙන්නෙම ගෝඨා-මහින්ද සුසංයෝගය විතරයි : ආණ්ඩු පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන සංවිධායක ඩිලාන් පෙරේරා

Posted by News24 on Thursday, February 27, 2020

Your Comments