මෙරට කාර්මික ශිල්පීන් නවීකරණය කළ දුම්රියක් ලබන මාසයේ සිට ධාවනයට

28

මෙරට කාර්මික ශිල්පීන් විසින් නවීකරණය කරන ලද දුම්රියක් ජූලි මස 02 වනදා සිට ධාවනයට එක් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

වසර 15 ක් පමණ අබලන් වූ දුම්රිය මැදිරි එලෙස නවීකරණය කර මෙම දුම්රිය නිර්මාණය කර ඇති බවයි අතිරේක දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී විජය සමරසිංහ මහතා සඳහන් කළේ.

Your Comments