මුහුදු බඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක්

16

මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක් සිදුව තිබෙනවා.
ඒ කොල්ලුපිටිය සහ බම්බලපිටිය අතර කොටසේ පීල්ලක් කැඩී යාම හේතුවෙන්.
මේ වන විටත් පිළිසකර කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙනවා.

Your Comments