මුදල් ගෙවීම සිදු නොකරනු ලැබූ පුද්ගලයන්ගේ වාහන ටයර් මුද්‍රා තැබීමට පියවර

43

කොළඹ නගරයේ වාහන නතර කිරීමේ පහසුකම් සඳහා විද්‍යුත් ක්‍රමවේදය ඔස්සේ මුදල් ගෙවීම සිදු නොකරනු ලැබූ පුද්ගලයන්ගේ වාහන ටයර් මුද්‍රා තැබීමට කොළඹ මහ නගර සභාව පියවර ගෙන තිබෙනවා.
අදාළ මුදල් ගෙවන ලෙසට අවස්ථා කිහිපයකදී දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව ද මුදල් ගෙවීම පැහැර හරිනු ලබන වාහන හිමියන්ගේ වාහනවල ටයර් මෙලෙස මුද්‍රා තැබීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.
ඒ සඳහා කොළඹ නගර සභාව විසින් විශේෂ කණ්ඩායමක් ද පත්කර ඇති බව සඳහන්.
කොළඹ ගාලු පාරේ සහ ඩුප්ලිකේෂන් මාර්ගය මෙන්ම ඒ ආශ්‍රිත අතුරු මාර්ගවල වාහන නතර කිරීමේදී මුදල් ගෙවීම පැහැර හරිනු ලැබූ වාහන කිහිපයක් මුද්‍රා තැබීමට පියවර ගත් බව ද වාර්තා වනවා.

Your Comments