මුදල් අමාත්‍යංශයේ නව ලේකම් වැඩ අරඹයි

8

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස පත්වූ එස්.ආර්. ආටිගල අද සිය ධුරයේ වැඩ භාර ගනු ලැබුවා.
ඔහු මුදල් අමාත්‍යාංශයේ හිටපු නියෝජ්‍ය ලේකම්වරයෙකු මෙන්ම මහබැංකුවේ නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයෙකු ද වනවා.
ජනාධිපතිවරයා ඊයේ වැඩ භාර ගැනීමෙන් අනතුරුවයි එස් ආර් ආටිගල මහතා එම ධුරයට පත් කරනු ලැබුවේ.

Your Comments