මැතිවරණ දිනය අභියෝගයට ලක් කල පෙත්සම් සලකා බැලීම අද පස්වන දිනටත්

34

පාර්ලිමේන්තුව යළි කැදවන ලෙස ඉල්ලා සහ මැතිවරණ දිනය අභියෝගයට ලක් කරමින් ඉදිරිපත් කර තිබූ පෙත්සම් සලකා බැලීම අද පස්වන දිනටත් ආරම්භ කර තිබෙනවා.
ඒ අගවිනිසුරුවරයා ප්‍රමුඛ පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල ඉදිරියේයි.
මෙම පෙත්සම් පසුගිය දින 4 පුරාම සලකා බැලීම සිදු කෙරුණා.

Your Comments