මැතිවරණය පැවැත්වීමේ දිනය අභියෝගයට ලක්කළ පෙත්සම් විභාගය යළි කල් යයි

28

ජූනි 20 වනදා මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමේ ගැසට් නිවේදනය අභියෝගයට ලක් කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ ගොනු කර ඇති පෙත්සම් වැඩිදුර සලකා බැලීම ලබන සඳුදා පෙරවරු 10 දක්වා නැවතත් කල් දැමුණා.
ඒ, අගවිනිසුරුවරයා ප්‍රමුඛ පංච පුද්ගල ශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ 9 වන දිනයටත් පෙත්සම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ දී අද සළකා බැලීමනේ අනතුරුවයි.
ජුනි මස 20 වනදා මහ මැතිවරණය පැවැත්වීම සදහා නිකුත් කර ඇති ගැසට් නිවේදනය හා ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරිමින් නිකුත්කර ඇති ගැසට් නිවේදනය අභියෝගයට ලක් කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ ගොණු කර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් මෙලෙස සළකා බැලෙනවා.

Your Comments