මහ මැතිවරණයට අදාළ පැමිණිලි 2926 ක් දක්වා ඉහලට

14

මහ මැතිවරණයට අදාලව වාර්තා වන පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 2926 ක් දක්වා ඉහල ගොස් ඇති බව මැතිවරණ කොමිසම පවසනවා.
ජූලි 11 වනදා පස්වරු 4 සිට ජූලි 12 වනදා පස්වරු 4 තෙක් වාර්තාවන පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 145 ක්.
අදාළ පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන ආරම්භ කර ඇති බව ද මැතිවරණ කොමිසම ප්‍රකාශ කලා.

Your Comments