මහබැංකු ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතය පහළට

70

මහබැංකු ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතය පහත දමා තිබෙනවා.
ඒ අනුව ස්ථාවර තැන්පතු පහසුසම් අනුපාතය සියයට 6.50 දක්වා පහත දමා ඇති බව සඳහන්.
එමෙන්ම ස්ථාවර නිකුතු පහසුකම් ද සියයට 7යි දශම 5යි 0 තෙක් පහත දමා තිබෙනවා.

Your Comments