බිලියන 266ක් ඉතිරි කළ හැකි විදුලි ජනන සැළැස්මක්

34

වර්තමානයේ පවතින විදුලි අර්බුදයට විසඳුමක් ලෙස සූර්යබල කර්මාන්තකරුවන්ගේ සංගමය විසින් අඩු පිරිවැයකින් යුත් දිගුකාලීන සූර්යබල විදුලි ජනන සැළැස්මක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

කොළඹ පැවැති මාධ්‍ය හමුවක දී සංගමයේ ලේකම් ලක්මාල් ප්‍රනාන්දු මහතා පැවසුවේ තම සංගමය ඉදිරිපත් කළ ජනන සැළැස්ම අනුව වසර 5ක් ඇතුලත රටට රුපියල් බිලියන 266ක් ඉතුරු කළ හැකි බවයි.

Your Comments