බැදුම්කර වාර්තාවේ තවත් කොටසක් කතානායකට

16

ප්‍රශ්නගත බැඳුම්කර ගණුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කළ ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තාවලින් පාර්ලිමේන්තුවට මෙතෙක් ලැබී නොතිබූ වෙළුම් කිහිපයක් කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතා වෙත ලැබී තිබෙනවා.

කථානායකවරයා මීට පෙර අදාළ ලේඛන මන්ත්‍රීවරුන් වෙත නිකුත් කළ හැකිද යන්න සම්බන්ධයෙන් නීතිපති උපදෙස් විමසා තිබුණා.

ඒ අනුවයි එම බැඳුම්කර කොමිසන් වාර්තාවේ කොටස් කිහිපයක් කථානායකවරයා වෙත ලබාදී ඇත්තේ.

Your Comments