බහුතර ආණ්ඩුව නව පාර්ලිමේන්තුවේ ‘දෙපැත්තට’

35

අභිනව පාර්ලිමේන්තුවේ අසුන් පැනවීම සම්බන්ධයෙන් වේත්‍රධාරී නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා සිත NEWS24 වෙත පැහැදිලි කළා.

Your Comments