බස් සහ දුම්රිය සඳහා පෙර ගෙවුම් කාඩ්පතක් හඳුන්වාදීමට කැබිනට් අනුමැතිය

43

බස් සහ දුම්රිය සදහා භාවිත කිරීමට හැති පෙරගෙවුම් කාඞ්පතක් හදුන්වා දීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී තිබෙනවා.
එම කාඞ්පත ඔස්සේ පොදු ප්‍රවාහන සේවා සදහා විද්‍යුත් ගෙවීම් ක්‍රමවේදයක් නිර්මාණය කිරීමට නියමිතයි.
ඒ සදහා වන ප්‍රමිතිගත පොදු කාඞ් පත් ව්‍යාපෘති රාමුවක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම සඳහායි මෙම කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ.
ඒ ප්‍රවාහන අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා විසින්.

Your Comments