“බස්නාහිර මෙන් නැගෙනහිරත් දියුණු කරනවා”

3

බස්නාහිර පළාත මෙන් නැගෙනහිර පළාත ද දියුණු කිරීම වත්මන් ආණ්ඩුවේ අරමුණ බව අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසනවා.

මඩකලපුව ප්‍රදේශයේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා ඒ බව සඳහන් කළා.

Your Comments