බලශක්ති සංරක්ෂණයට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්

32

බලශක්ති සංරක්ෂණය සහ කාර්යක්ෂම භාවිතය පිළිබදව ජාතික වැඩසටහනක් හඳුන්වා දීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.
ජනාධිපති කාර්යාලය සහ ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය එක්ව දියත් කරන මෙම ක්‍රියාවලිය සඳහා සියළු අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු, සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල සහභාගි කර ගැනීමට නියමිතයි.
ඒ අනුව එම සෑම ආයතනයක් තුළම බලශක්ති කළමනාකරුවෙකු පත් කර ඔහුගේ සහය වෙනුවෙන් බලශක්ති සංරක්ෂණ කමිටු පිහිටුවීමට අදහස් කරන බව විදුලිබල අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළා.
මෙම කමිටුව මගින් අදාළ ආයතන තුළ බලශක්ති පරිහරණය කරන ආකාරය පිළිබදව සොයා බලා කාර්යක්ෂම භාවිතයක් සහ සංරක්ෂණයක් වෙනුවෙන් හැඩ ගැස්වීම කරනු ලබන බවයි එම අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේ.

Your Comments