බන්ධනාගාර රැඳවූවන් හමුවීමට දින 05ක්

29

සිංහල හා දෙ‍මළ අලු‍ත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් බන්ධනාගාර රැඳවූවන් හමුවීමට ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින්ට අද සිට දින 05 ක කාලයක් ලබා දී තිබෙනවා.

මීට පෙර අලු‍ත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් බන්ධනාගාර රැඳවූවන් හමුවීමට ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින්ට ලබාදී තිබුණේ අවුරුදු දිනය සහ තවත් එක් දිනයක් පමණයි.

කෙසේ වෙතත් ප්‍රවාහන දුෂ්කරතා ඇතුළු ගැටළු සැලකිල්ලට ගනිමින් එම කාලය දීර්ඝ කළ බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා.

Your Comments