බන්ධනාගාර අධිකාරීවරුන් ඇතුළු 12කට ස්ථාන මාරු

25

බන්ධනාගාර අධිකාරීවරුන් සහ සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරීවරුන් හා ජේලර්වරුන් 12 දෙනෙකුට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී ඇති බව වාර්තා වනවා.
අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරළ මහත්මියගේ උපදෙස් පරිදි මෙලෙස ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී ඇති බව සඳහන්.
ඒ බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය වසර කිහිපයක් තුළ පුර්ණ විධිමත් තත්වයට පත් කිරීමේ අරමුණින් අවශ්‍ය මානව සම්පත සුදුසු පරිදි ස්ථානගත කිරීම සඳහායි.

Your Comments