බත්තරමුල්ලේ නිමි ඇඳුම් අලෙවි සැලක ගින්නක්

44

බත්තරමුල්ල, පැලවත්ත ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති නිමි ඇඳුම් අළෙවි සැලක අද පෙරවරුවේ ගින්නක් හට ගත්තා.
මේ වන විටත් ගින්න මැඩපැවැත්වීමේ කටයුතු සිදු කරන අතර ඊට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණ වී නැහැ.

Ohhh my God just saw this when I’m passing Palawatta Cool planet 😞

Posted by Nilusha Fernando on Wednesday, October 10, 2018

cool planet – palawatta

Posted by Dinusha Siriwardana on Thursday, October 11, 2018

Your Comments