පෞද්ගලික අංශයේ අවම සේවක වැටුප ඉහළ නැංවිමේ යෝජනාවකට කැබිනට් අනුමැතිය

93

පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ගේ අවම වේතනය ඉහළ නැංවීම සඳහා ඉදිරිපත් කෙරුණු යෝජනාවකට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.
2016 අංක 03 දරන සේවකයන්ගේ අවම වේතන පනත යටතේ 2016 ජනවාරි පළමු වන දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පෞද්ගලික අංශයේ සේවයේ නියතු සේවකයින්ගේ අවම මාසික වැටුප රුපියල් 10000ක් සහ අවම දෛනික වැටුප රුපියල් 400ක් විය යුතු බවටයි නියම කර ඇත්තේ.
කෙසේ වෙතත් වාර්තමානයේ පවතින ජීවන වියදමට ගැලපෙන පරිදි පෞද්ගලික අංශයේ සේවා නියුක්තිකයින්ගේ අවම මාසික වැටුප රුපියල් 12,500ක් සහ අවම දෛනික වැටුප රුපියල් 500ක් විය යුතු බවට ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාව නිර්දේශ කර ඇති බව සදහන්.
ඒ අනුව එම නිර්දේශ සැලකිල්ලට ගෙන පෞද්ගලික අංශයේ සේවයේ නියුතු සේවකයින්ගේ වැටුප ඉහළ නැංවීම සඳහා 2016 අංක 03 දරන සේවකයින්ගේ අවම වේතන පනත සංශෝධනය කිරීම සදහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ නොවන කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍යවරයාගේ ඉල්ලීම පරිදි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

Your Comments