පොසොන් දන්සැල් මාර්ගෝපදේශය මෙන්න
වැඩි විස්තර 'සුව සැරිය' සේවාව 0710 107 107 අමතන්න (පැය 24)

23

පොසොන් සමයේ දන්සැල් පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් පිළිපැදිය යුතු කරුණු ඇතුළත් මාර්ගෝපදේශය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.
පොසොන් සමයේ දන්සැල් පැවැත්වීම පිළිබඳ වැඩි විස්තර ‘සුව සැරිය’ සේවාව 0710 107 107 ඇමතීමෙන් පැය 24 පුරා ලබා ගත හැකි බවයි සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය නිවේදනය කළේ.

Your Comments