පොලිසියේ 31කට ස්ථාන මාරු

71

සේවා අවශ්‍යතා මත පොලිසියේ 31 දෙනෙකු ට ස්ථාන මාරු වීම් ලබා දී තිබෙනවා.

පොලිස් මූලස්ථානය පැවසුවේ ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය පරිදි ස්ථාන මාරු සිදු කර ඇති බවයි.

ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක හා පොලිස් පරික්ෂවරු 31ක් ඊට ඇතුළත්.

 

Your Comments