පොලිස් ‘ස්ථාන මාරුව’ අත්හිටුවයි

73

පොලිස් නිලධාරීන් 13 දෙනෙකු සඳහා ලබා දී තිබූ ස්ථාන මාරුව තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබෙනවා.

ඒ මේවනවිට ක්‍රියාත්මක විමර්ශනවලට එල්ලවිය හැකි බාධා වැලැක්වීම පිණිසයි.

Your Comments