පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරු 72ක් වහා මාරු කරයි

74


පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරු 72කු වහා ක්‍රියාත්මකවන පරිදි මාරු කර යවා තිබෙනවා.
පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනය කළේ සේවා අවශ්‍යතාව පරිදි පොලිස් කොමිසමේ අනුමැතියට යටත්ව ස්ථාන මාරු ලබා දී ඇති බවයි.

Your Comments