පැල්වත්ත සීනී සමගාමට උක් ගස් මිලදී නොගැනීම නිසා ගොවීන් පීඩාවට

95

බුත්තල පැල්වත්ත සීනී කර්මාන්ත ශාලාව වෙත ප්‍රදේශයේ උක් ගොවීන්ගේ උක් ගස් මිලදී නොගැනීම නිසා එම ගොවීන් සහ ට්‍රැක්ටර් රථ රියදුරන් දැඩි පීඩාවකට පත්ව සිටින බව වාර්තා වනවා.
නිසි ක්‍රමවේදයකට අනුව උක් මිලදි ගැනීම සිදු නොකරන බවටයි ඔවුන් චෝදනා කරන්නේ.
උක් ගස් පටවන ලද ට්‍රැක්ටර් හාරසියක් පමණ පැල්වත්ත සීනී සමාගම ඉදිරිපිට මෙම දිනවල නවතා ඇති බව නිව්ස් 24 වාර්තාකරු සඳහන් කළා.

Your Comments