‘පැරණි ක්‍රමයේ කාන්තා නියෝජනය’ ගැන පක්ෂ නායකයන්ගෙන් විමසයි

14

මනාප ක්‍රමයට අනුව පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වන්නේ නම් මිශ්‍ර මැතිවරණ ක්‍රමයේ අන්තර්ගත කාන්තා නියෝජනය අහෝසි වන්නේදැයි පැහැදිලි කරන ලෙස ඉල්ලා මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය පක්ෂ නායකයින් වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා.

එහි ජාතික සම්බන්ධීකාරක මංජුල ගජනායක මහතා සඳහන් කළේ පළාත් සභා මැතිවරණය මනාප ක්‍රමයට පැවැත්වීමට පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායකයින් සියලු‍ දෙනා කැමැත්ත පළ කර ඇති බවයි.

Your Comments