පාස්කු ප්‍රහාරය: තේරීම් කාරක සභාවේ නිල කාලය දීර්ඝ කරගැනීමේ යෝජනාවක්

13

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමර්ශනය කරන පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවේ නිල කාලය තවත් සති 2 කින් පමණ දීර්ඝ කරගැනීමේ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා.

පූර්ණ වාර්තාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ලබාදීම එහි අරමුණ බවයි කාරක සභාවේ සභාපති, නියෝජ්‍ය කථානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා සඳහන් කළේ.

Your Comments