පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන සොයන තේරීම් කාරක සභාවේ කාලය දීර්ඝ වෙයි

10

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සොයා බලන පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවේ නිල කාලය ලබන ඔක්තෝම්බර් 31 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය හිමිවුණා.

ඊට අදාළ යෝජනාව අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ සභානායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විසින්.

මෙම තේරීම් කාරක සභාවේ නිල කාලය ලබන 30 වනදායින් අවසන්වීමට නියමිතව තිබුණා.

පාර්ලිමේන්තුව මගින් සම්මත කරන ලද යෝජනාවකට අනුව මෙම තේරීම් කාරක සභාව පිහිටවනු ලැබුවේ පසුගිය මැයි 22 වනදා යි

Your Comments