පාසල් පෙළ පොත් මුද්‍රණය ආයතන 27කට භාරදෙයි

27

පාසල් සිසුන්ට ලබන වසර සඳහා අවශ්‍ය පෙළ පොත් මුද්‍රණය කිරීමේ කටයුතු ආයතන 27 කට ලබාදීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ සඳහා අවශ්‍ය කැබිනට් අනුමැතියද මේ වන විට හිමිව ඇති බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ.

ඊට රුපියල් මිලියන 03කට අධික මුදලක් වැයවනවා.

මේ වසරේ නොවැම්බර් 04 වනදාට පෙර නව වසර සඳහා පෙළ පොත් සිසුන්ට ලබාදීමටයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සැළසුම් කර ඇත්තේ.

Your Comments