පාසල් නොයන ළමුන් 30 දෙනෙකුට පාසල් වෙත

42

මඩකලපුව ප්‍රදේශයේ පාසල් නොයන ළමුන් 30දෙනෙකු පාසල් වෙත ඇතුළත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.
ප්‍රදේශයේ සිදු කළ විමර්ශනයකදී මෙම සිසුන් හඳුනාගෙන ඇති අතර ඒ සඳහා ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ නිළධාරින්ගේද සහාය හිමිවූ බවයි වාර්තා වුණේ.
මඩකළපුව, ආරයම්පති ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ නිලධාරින් සහ පොලීසිය එක්ව මෙම මෙහෙයුම දියත් කර ඇති අතර එහිදී පාසල් නොයන ළමුන් 30 දෙනෙකු හදුනා ගෙන තිබෙනවා.
නිව්ස් 24 වාර්තාකරු සදහන් කළේ පොලීසිය හා  ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ නිලධාරින් එක්ම එම ළමුන් ඔවුන්ට අදාළ පාසල් සඳහා ඇතුළත් කිරීමට පියවර ගත් බවයි.
 

Your Comments