පාර්ලිමේන්තුවට ඔප්පු ප්‍රදානය අද

25

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ නිල අයිතිය තහවුරු කෙරෙන හිමිකම් ඔප්පුව අද , ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක විසින් කථානායක කරූ ජයසූරියට පිළිගැන්වීමට නියමිතයි.

පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය පිහිටි භූමි භාගය සඳහා වර්තමාන නීතිමය තත්ත්වයන්ට සමපාත වන අන්දමින් නිසි පරිදි මායිම් සටහන් කළ සින්නක්කර ඔප්පුවක් ප්‍රදානය කරනු ඇති.

වසර 40 ක් වන පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසයේ මේ දක්වා එහි අයිතිය ලබාදී තිබුණේ හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකු වූ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතා විසින් ලබාදුන් සන්නස් පත්‍රයකින්.

මෙම සන්නස 1982 අප්‍රේල් මස 29 වන දින ලබා දී ඇති බව සදහන්.

Your Comments