ප්‍රසන්න රණවීරට පාර්ලිමේන්තු තහනම්වීමේ යෝජනාව වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මතයි

57

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණවීර මහතා පාර්ලිමේන්තුවෙන් සති 4ක කාලයකට නෙරපීමට පාර්ලිමේන්තුව වැඩි ඡන්දයෙන් අනුමැතිය ලබාදී තිබෙනවා.
විනය විරෝධී හැසිරීම හේතුවෙන් ඔහු පාර්ලිමේන්තුවෙන් සති 4ක කාලයක් නෙරපීම වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වූ යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 41ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ලැබුනේ ඡන්ද 21ක් පමණයි.
මේ අනුව ඔහුට මාසයක කාලයක් සදහා පාර්ලිමේන්තුව තහනම් කලාපයක් බවට පත්වනු ඇති

Your Comments