ප්‍රදේශ කිහිපයකට වැසි

8

ප්‍රදේශ කිහිපයකට ධාරාණිපාත වැසි අද හැලෙමින් පවතින බව වාර්තා වනවා.

ඇතැම් ප්‍රදේශවලට අකුණු අවදානමක් ද හටගෙන තිවෙබවා.

කෙසේ වෙතත් අධික වැසි නොතකා ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ජනතාව කටයුතු කරන බවද අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළා.

Your Comments