පළාත් සභා සීමා නීර්ණ වාර්තාව සැකසීමේදි සිදුවූ මුදල් අවභාවිතාවක් ගැන අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක්

19

පළාත් පාලන සීමා නීර්ණ වාර්තාව සැකසීමට අදාළව වැය කළ බව කියන රුපියල් ලක්ෂ 212ක මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ 51ක් අස්ථාන ගත වී ඇති බව පවසමින් සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක් අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසමට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.
සමස්ත ලංකා ආපන ශාලා හිමියන්, ස්වයං රැකියා නියුක්තිකයින්, ජාතික ත්‍රී රෝද රථහිමියන් ඇතුළු සංගම් කිහිපයක් විසිනුයි මෙම පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ.
සමස්ත ලංකා ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති අසේල සම්පත් මහතා පැවසුවේ ඒ පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදු කරන ලෙස ඉල්ලමින් මෙම පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කළ බවයි.

Your Comments